Bestuur bijna weer compleet

In de voorlaatste algemene ledenvergadering die na drie digitale uitvoeringen voor het eerst weer fysiek in het clubhuis kon worden gehouden was het bestuur na lange tijd voor het eerst weer bijna compleet. Alleen de zo belangrijke promotieman ontbreekt nog. Op nevenstaande foto staan van links naar rechts Ed Visch van de regel- en handicapcommissie, Herman van Someren van de wedstrijdcommissie, Robin van Schaik die de penningen van de club beheert, Jan Haasnoot, de voorzitter, Erik de Kok, de secretaris en Wim Pruim die de jeugd onder zijn hoede heeft. Dit bestuur heeft intussen ook een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven die 17 juni werd gehouden en waar opnieuw werd gestemd over een wijziging van de statuten. Die statutenwijziging moest er komen vanwege privacygevoelige onderwerpen en de positie van de bestuursleden maar moest met tweederde meerderheid worden genomen. Omdat dit quorum in de eerste vergadering ontbrak was de besluitvorming niet rechtsgeldig en moest een tweede vergadering worden uitgeschreven waar met een gewone tweederde meerderheid kon worden besloten. En zo geschiedde in slechts 7 minuten tijd.

Respondenten lopen per jaar samen 20.000 rondjes

DOOR HANS DE JONGH

Aan de door de golfclub begin dit jaar gehouden enquête onder haar leden hebben 380 mensen meegedaan. Deze zogenoemde respondenten lopen per jaar samen 20.000 rondjes over onze baan. Secretaris Erik de Kok, die de uitkomsten van de enquête heeft geanalyseerd, noemde dat aantal tijdens de laatste algemene voorjaarsledenvergadering representatief voor de uitkomsten van de ledenraadpleging.

Opvallend was in elk geval dat er tussen de diverse doelgroepen nauwelijks verschillen vielen waar te nemen. De meningen tussen vrouwen en mannen liepen nagenoeg parallel. Hetzelfde gold voor de verschillende handicapcategorieën, maar ook tussen de op de Golfresidentie en elders wonende leden werden geen significante verschillen waargenomen.

De informatievoorziening – een essentieel onderdeel van een vereniging – werd als zeer positief beoordeeld. Slechts een enkeling toonde zich daar ontevreden over. De overgrote meerderheid liet weten tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de nieuwsrubriek op de website. Hetzelfde beeld rijst op als het gaat over ons digitale clubmagazine de Fore Seasons. Ook hier overheerst onder de respondenten een grote mate van tevredenheid.

Al eerder was bekend geworden dat het reserveringssysteem – ingevoerd vanwege de coronamaatregelen – op een grote mate van tevredenheid kan rekenen. De voordelen die voor buitenleden significant zijn worden nadrukkelijk ook gedeeld door de bewoners van de Golfresidentie. In eerste instantie was niet iedereen er even blij mee, was er zelfs verzet maar met een steeds hogere bezettingsgraad van de baan werden de voordelen van het systeem duidelijk zichtbaar en meer geaccepteerd.

Ook kritiek

Toch zijn er ook puntjes van kritiek. Zo wordt de gebruikersinterface van het reserveringssysteem als onvriendelijk gekwalificeerd en wordt het niet kunnen waarnemen van flights voor je als een tekortkoming bestempeld. Mensen willen niet graag als een- of tweeballer achter een vierbal aan moeten, willen zien door wie is gereserveerd om zichzelf er eventueel bij te kunnen boeken en zakelijk georiënteerde leden willen de mogelijkheid hebben om ver vooruit te kunnen plannen.

Uit de resultaten van het onderzoek kwam een beeld naar voren van leden die graag bereid zijn om binnen de vereniging vrijwilligerswerk te doen. Maar liefst 95 respondenten gaven op een of andere manier aan de vereniging op die manier te willen ondersteunen. Vooral voor de functie van marshal blijken er veel gegadigden, maar de regelmatig terugkerende toevoeging “Pas als ik met pensioen ben” temperde het optimisme daarover bij het bestuur meer dan ze lief is. De golfclub is permanent op zoek naar marshals en slaagt er niet in om alle dagen van de week te kunnen bezetten. “Voor de toekomst”, zegt secretaris Erik de Kok, “ziet het er dus goed uit. Er zit een potentieel aan te komen maar daar hebben we als club nu weinig aan”.

Kandidaat-vrijwilligers geven in de enquête ook dikwijls aan dat ze graag willen weten hoeveel uren ze op maandbasis kwijt zijn aan een vrijwilligersbaan. Vandaar dat het bestuur intussen heeft besloten om bij de zoektocht naar vrijwilligers gelijktijdig een indicatie te geven van de tijd die het vervullen ervan in beslag neemt.