Jan

Haasnoot

Jan Haasnoot beschouwt als voorzitter van de golfclub in elke editie van de Fore Seasons de actuele stand van zaken binnen de vereniging. Hij plaatst die in een bredere context en verzuimt daarbij niet een kritische noot te laten horen.

Golfclub ontwikkelt zich gestaag

Sinds de vorige Fore is er weer veel gebeurd. En gelukkig in goede zin! We hebben onlangs onze 2e digitale ledenvergadering gehouden en die is uitstekend en positief verlopen. We hadden belangrijke onderwerpen met u te bespreken en wij als bestuur zijn zeer verheugd dat u, na het stellen van een aantal relevante vragen, vrijwel unaniem heeft kunnen instemmen met de voorstellen die wij hadden voorbereid! Dat geeft ons vertrouwen dat we uw stem goed vertalen naar acties en dus op de goede weg zijn!

De opvolging van uw besluiten, waaronder uw wens voor de bouw van een buggy- en lockerloods is inmiddels in volle gang! De contacten met de gemeente voor het vergunningsproces zijn gelegd en we zijn in overleg met potentiële uitvoerders om actuele offertes op te laten stellen. Daarbij is het voor u van belang te weten dat wij er nadrukkelijk de voorkeur aan geven de werkzaamheden te laten uitvoeren door bedrijven van leden die ons als sponsor steunen of dat willen gaan doen. Gegeven het feit dat wij als bestuur helaas niet tot achter de komma weten wat onze leden in het dagelijks leven doen hierbij het verzoek om u bij ons te melden wanneer u van mening bent dat uw onderneming iets zou kunnen betekenen bij de bouw van de geplande loods!

Naast de voorbereidingen voor de bouw zullen we ook starten met het werven van de 'huurders'. U kunt binnenkort een mail verwachten met de ins en outs en een aanmeldingsformulier voor het huren van een locker of een plek voor uw buggy. Op basis van de aanmeldingen zullen wij de definitieve inrichting van de loods bepalen. Het verheugt ons te kunnen melden dat er zich al een aantal leden hebben aangemeld! Naast de onderwerpen die we met u in de ALV besproken hebben staan er voor het komende jaar en daarna opnieuw een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.

Zo hebben we samen met het bestuur van de VvE het ontwikkelen van het management/operatie van onze golfbaan op de agenda gezet en zijn we betrokken bij de aanpassingen van de gebruikersovereenkomsten van de eigenaren met de PRD die nodig zijn vanwege de (duidelijk zichtbare) ontwikkelingen bij onze buren. Onze rol als bestuur van de golfclub is uiteraard het behartigen van de belangen van de huidige leden van de golfclub en het adviseren over (wat ik maar noem) 'praktische golfzaken' zoals de wijze waarop we de integratie van potentiële nieuwe leden invulling kunnen geven. Kortom de Golfresidentie en onze golfclub ontwikkelen zich gestaag en in de goede richting!

Normaal gesproken zou ik mijn bijdrage hiermee hebben afgesloten, ware het niet dat ik nog een drietal zaken zou willen aanhalen waarvan je niet verwacht dat dat nodig zou zijn. Een paar punten van orde of eigenlijk 'open deuren' zult wellicht zeggen maar ik noem ze niet voor niets... In de eerste plaats het volgende: een golfbaan is een sportaccommodatie waar u uw favoriete sport bedrijft.

Daarbij geven we altijd aan dat u daarbij passende kleding behoort te dragen. Passende kleding hoeft niet stijf of ouderwets te zijn, iedereen weet wat we met 'passend' bedoelen en kent de plaatjes waarop dat wordt aangegeven. Bij deze het dringende verzoek aan eenieder te letten op wat hij/zij aantrekt bij het golfen. Het zou fijn zijn als het (ik krijg het nauwelijks uit mijn 'pen') niet zo ver hoeft te komen dat we ons genoodzaakt voelen actief beleid op handhaving te moeten gaan voeren.

Het woord handhaving is tevens een bruggetje naar een volgend onderwerp. De rol van onze marshals. Onze marshals zijn de gastvrouwen en gastheren van onze golfbaan en golfclub. Zij helpen u op een zo prettig mogelijke wijze door de baan te bewegen. Dat betekent soms dat ze u verzoeken even te wachten voor baanpersoneel of een achteropkomende flight door te laten of anderszins een aanwijzing geven. Het kan dan best zijn dat u het een keer niet eens bent met zo'n aanwijzing en dat vinden wij/zij geen probleem. Volg deze aanwijzing dan toch gewoon op en ga niet ter plekke in discussie maar bespreek het onderwerp eventueel een keer op het terras met een drankje en vooral op een beschaafde wijze. Realiseert u zich daarbij dat de marshals geen handhavers zijn. Die ambitie hebben ze nadrukkelijk niet, zij zetten zich als gezegd in voor úw plezier!

Dan nog een laatste onderwerp en dat betreft het reserveren van starttijden. Wij zijn vooralsnog gehouden aan het reserveren van starttijden waarbij uw persoonsgegevens dienen te worden vastgelegd! Day is nier zo maar, achterliggende gedachte is dat wanneer er zich onverhoopt spelers met naar later blijkt een Corona besmetting bij ons hebben gespeeld dat contact onderzoek kan worden uitgevoerd. Regelmatig zien we dat leden tijden proberen vast te zetten en bijv. geen namen maar vraagtekentjes invullen, dat is dus niet toegestaan! Ook constateren we te vaak dat men een tijd reserveert, geen gebruik maakt van die reservering maar de tijd niet vrij geeft. Wij zien dan grote open plekken door de baan maar mensen die willen spelen kunnen niet terecht omdat de starttijd geblokkeerd is. Dat is ongewenst dus bij deze het verzoek u te houden aan de richtlijnen voor het boeken van starttijden én wanneer u bij nader inzien geen gebruik maakt van uw reservering die te annuleren zodat iemand anders op dat tijdstip de baan in kan! Rest mij u een fantastisch zomerseizoen te wensen. Ik zie en spreek u graag door de baan of bij D4S.